Thẻ: tranh chấp

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nhà ở

Điều 147. Giải quyết tranh chấp về nhà ỏ1. Nhà nước khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp về nhà ở thông qua hòa giải.2. Tranh chấp về nhà ở do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. khiếu nại, tố cáo về nhà ở” width=”383″ height=”296″ /> Giải

Địa giới hành chính

Điều 29. địa giới hành chính 1. Chính phủ chỉ đạo việc xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp trong phạm vi cả nước.Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về trình tự, thủ tục xác định địa giới hành chính, quản lý mốc

Điều khoản về thuê nhà ở

Điều 131. Đối tượng và diều kiện được thuê nhà ởTổ chức, cá nhân nước ngoài được phép vào Việt Nam có thời hạn từ ba tháng liên tục trở lên và người Việt Nam óỊnh cư ở nước ngoài được thuê nhà ở tại Việt Nam. Điều khoản về thuê nhà ở Điểu 132.

Quy định chung đối với giao dịch về nhà ở

Điểu 90. Các hình thức giao dịch về nhà ỏGiao dịch về nhà ở gồm các hình thức mua bán, cho thuê, thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ và ủy quyển quản lý nhà ở. Điểu 91. Điểu kiện của nhà ở tham gia giao dịch1. Trong