Thẻ: ủy quyền

Ủy quyền quản lý nhà ở

Điều 121. Nội dung ủy quyền quản lý nhà ỏ1. ủy quyền quản lý nhà ở là việc chủ sở hữu nhà ở ủy quyền cho người khác thực hiện trách nhiệm chủ sở hữu trong quản lý nhà ở. Nội dung và thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận và được ghi