Thẻ: vi phạm

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dựng đối với nhà thầu – P4

Điều 30. vi phạm quy định về giám sát thi công xây dựng công trình 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đổng đối với một trong các hành vi sau đây:a) Không có nhật ký giám sát hoặc ghi nhật ký giám sát không đúng quy định;b) Giám sát thi công không có

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dựng đối với tổ chức, cá nhân khác

Điểu 33. vi phạm quy định về ngừng cung cấp điện, cung cấp nước đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện ngừng cung cấp điện, cung cấp nước đối với công trình vi phạm trật tự

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dựng đối với nhà thầu – P1

Điểu 21. vi phạm quy định về điều kiện hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân có một trong các hành vi sau đây:a) Hoạt động vượt quá điều kiện năng lực hành nghề theo quy định; hoạt động

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dựng đối với nhà thầu – P2

Điều 25. vi phạm quy định về công tác lập quy hoạch xây dựng 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đổng đối với hành vi vi phạm thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng, Quy hoạch đô thị quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch chuyên ngành hạ