Thẻ: vốn ngân sách

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P3

Điều 16. hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ỏ xã hội1. Việc mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải được lập thành văn bản theo đúng hợp đồng mẫu do Bộ Xây dựng quy định và ban hành.2. Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội theo dự

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P1

Điểu 13. Quy định vể việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ỏ xã hội1. nhà ở xã hội phải được bán, cho thuê, thuê mua theo đúng đối tượng và điều kiện quy định tại Điều 14 của Nghị định này; mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được giải quyết hỗ trợ

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P1

Điều 4. Các hình thức phát triển nhà ỏ xã hội1. nhà ở xã hội là nhà ở được đầu tư xây dựng có sự hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước để cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Nghị định này mua, thuê hoặc thuê mua.2. Các hình

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P2

Điều 14. Đối tượng, điểu kiện được bố trí nhà ỏ xã hội1. nhà ở xã hội được dành để giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho các đối tượng sau đây:a) Người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ƯU đãi người có công với Cách mạng;b) Cán bộ, công

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P2

Điều 6. Quy hoạch và bố trí quỹ đất dể phát triển các dự án nhà ở xã hội1. Trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch, kê’ hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch phát triển khu kinh tế,

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P5

Điểu 12. Cơ chế hỗ trợ, Ưu đãi phát triển nhà ỏ xã hội1. Dự án phát triển nhà ở xã hội dược Nhà nước hỗ trợ, ưu đãi theo quy định sau đây:a) Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất trong phạm vi dự án xây dựng

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P4

Điều 10. Phát triển nhà ỏ xã hội theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT)1. Việc phát triển nhà ở xã hội theo hình thức BT chỉ áp dụng đối với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư.2. Trên cơ sở quỹ đất dành để xây dựng