Thẻ: vốn ngân sách

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P3

Nội dung bài viết:Quản lý, sử dụng nhà ở xã hộiĐiều 16. hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ỏ xã hội1. Việc mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải được lập thành văn bản theo đúng hợp đồng mẫu do Bộ Xây dựng quy định và ban hành.2. Hợp đồng

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P1

Nội dung bài viết:Quản lý, sử dụng nhà ở xã hộiĐiểu 13. Quy định vể việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ỏ xã hội1. nhà ở xã hội phải được bán, cho thuê, thuê mua theo đúng đối tượng và điều kiện quy định tại Điều 14 của Nghị định này; mỗi hộ

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P1

Nội dung bài viết:Các hình thức phát triển nhà ỏ xã hộiĐiều 4. Các hình thức phát triển nhà ỏ xã hội1. nhà ở xã hội là nhà ở được đầu tư xây dựng có sự hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước để cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 14

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P2

Nội dung bài viết:Quản lý, sử dụng nhà ở xã hộiĐiều 14. Đối tượng, điểu kiện được bố trí nhà ỏ xã hội1. nhà ở xã hội được dành để giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho các đối tượng sau đây:a) Người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ƯU

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P2

Nội dung bài viết:Quy hoạch và bố trí quỹ đất dể phát triển các dự án nhà ở xã hộiĐiều 6. Quy hoạch và bố trí quỹ đất dể phát triển các dự án nhà ở xã hội1. Trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch, kê’ hoạch

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P5

Nội dung bài viết:Cơ chế hỗ trợ, Ưu đãi phát triển nhà ở xã hộiĐiểu 12. Cơ chế hỗ trợ, Ưu đãi phát triển nhà ỏ xã hội1. Dự án phát triển nhà ở xã hội dược Nhà nước hỗ trợ, ưu đãi theo quy định sau đây:a) Được miễn tiền sử dụng đất, tiền

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P4

Nội dung bài viết:Phát triển nhà ở xã hội theo hình thức xây dựng – chuyển giaoĐiều 10. Phát triển nhà ỏ xã hội theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT)1. Việc phát triển nhà ở xã hội theo hình thức BT chỉ áp dụng đối với trường hợp xây dựng nhà ở