Thế chấp nhà ở

Điều 114. Điều kiện thế chấp nhà ỏ
chủ sở hữu nhà ỏ được thế chấp nhà ở để bảo đảm thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ nếu giá trị của nhà ở đó lớn hon tổng giá trị các nghĩa vụ nhưng chỉ được thế chấp tại một tổ chức tín dụng.

Điều 115. Thế chấp nhà ờ thuộc sở hữu chung
Việc thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung phải được sự đồng ỷ bằng văn bản của các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung. Các chủ sỏ hữu nhà ở thuộc sở hữu chung có trách nhiệm liên đới trong việc thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp nhà ở theo quy định của pháp luật dàn sự.

Thế chấp nhà ở 1

Thế chấp nhà ở

Điều 116. Thế chấp nhà ờ đang cho thuê
Chủ sở hữu nhà ở có quyền thế chấp nhà ở đang cho thuê nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ỏ biết việc thế chấp. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà ở.
Trong trường hợp nhà ở dang thuê bị phát mãi dể thực hiện nghĩa vụ cùa bên thế chấp nhà ở thì bồn thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khảc.

Điều 117. Các trường hợp chấm dứt hợp đổng thế chấp nhà ờ
1. Nghĩa vụ dược bào đồm bằng thế chấp dã được thực hiện.
2. Việc thô’ chẩp nhà ò được hùy bồ hoặc dược thay thế bằng biện pháp bảo dảm khác.
3. Nhà ỏ thể chấp đã được xừ lý.
4. Theo thòa thuận cùa các bên.

Điểu 118. Xử lý nhà ờ thể chấp
1. Việc xử lỷ nhà ở thế chấp dể thực hiện nghĩa vụ được thực hiện thông qua hình thức bán dấu gìá theo quy định cùa phảp luật về bản đẩu giá tàì sản, trừ trường hợp các bên cỏ thoà thuận khác. Bên nhận thế chấp quydđược ưu tiên thanh toán từ sô’ tiền bán nhà ở thê’ chấp sau khì trừ chì phí bào quàn, chì phỉ cho việc tổ chức bản dấu giá nhà ở.
2. Bên mua nhà ở thể chấp dược công nhận là chủ sồ hữu nhà ò từ thời điểm ký kết hợp dồng.