Tổ chức thực hiện quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bổi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển

Điểu 8. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2013.

Điểu 9. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan tài nguyên và môi trường
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tư này.

2. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
a) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến Thông tư này đến các cấp, các ngành, người dân địa phương và chỉ đạo thực hiện Thông tư này ở địa phương;
b) Định kỳ vào tháng 12 hàng năm báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển về Bộ Tài nguyên và Mõi trường.

Tổ chức thực hiện quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bổi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển 1

Quản lý, sử dụng đất bãi bổi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển

3. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện:
a) Chỉ dạo, đôn đốc ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra thường xuyên tình trạng quản
lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển;
b) Tổ chức kiểm tra định kỳ công tác quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển;
c) Định kỳ vào tháng 12 hàng năm báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển về ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã:
a) Thường xuyên kiểm tra tình trạng sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển để phát hiện kịp thời những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích hoặc báo cáo, đề xuất ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét xử lý đối với trường hợp vượt thẩm quyền;
b) Báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường các trường hợp ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất ngay sau khi kỷ kết hợp đồng thuê đất;
c) Định kỳ vào tháng 12 hàng năm báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện tình hình quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển.

5. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện Thõng tư này.
6. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, quyết định./.